recykling, składowanie odpadów

Ustawa o Odpadach Komunalnych - Streszczenie

Scenariusz Marek Habrych
Opublikowano dnia: 02.01.2023

Ustawa o odpadach komunalnych

MolokDomino-poika-boy-800px

Teoretycznie recykling odpadów komunalnych powinien być dziecinnie prosty. Zwłaszcza, że chodzi o dobro nas wszystkich. Niestety regulacje prawne potrafią być mylące. 

Ustawa Śmieciowa - Co Powinieneś Wiedzieć?

Każdy z nas ma obowiązek dbania o czystość w miejscu, w którym przebywa. Niestety, nie zawsze jest to łatwe i często wiąże się z dużymi kosztami. Warto jednak pamiętać, że dbając o porządek możemy również chronić środowisko naturalne. Dlatego też warto dowiedzieć się więcej o ustawie śmieciowej, która reguluje tak ważną dla nas i naszego otoczenia kwestię. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji na ten temat. 

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Wprowadzenie do ustawy śmieciowej

Ustawa śmieciowa, zwana również ustawą o odpadach, to ustawa regulująca kwestie związane z gospodarowaniem odpadami w Polsce. Ustawa ta została przyjęta przez parlament w 2013 roku i od tego czasu obowiązuje na terenie całego kraju. Ustawa ta ma na celu zapewnienie odpowiedniego zarządzania odpadami oraz ochronę środowiska przed szkodliwymi skutkami ich nieodpowiedniego składowania czy unieszkodliwiania.

Ustawa ta obowiązuje zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa oraz inne podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania ich do odpowiednich miejsc składowania. Z ustawy śmieciowej wynika również obowiązek segregacji odpadów, która ma na celu zmniejszenie ilości odpadów trafiających do składowisk oraz zwiększenie ilości surowców wtórnych pochodzących z recyklingu.

Ustawa ta stanowi również, że odpady niebezpieczne oraz inne szczególnie szkodliwe dla środowiska muszą być unieszkodliwiane w odpowiednich instalacjach, które spełniają wymogi określone w ustawie. Wszelkie nieprawidłowości związane z gospodarowaniem odpadami podlegają karom określonym w ustawie śmieciowej.

Ustawa śmieciowa to odpowiedź na rosnący problem zanieczyszczania naszego środowiska. Ta ustawa wyznacza wymagania dotyczące segregacji odpadów i narzuca na producentów obowiązek wdrożenia postępującego zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, a także obniżenia emisji szkodliwych substancji i produktów.

Ustawa ta ma również na celu stworzenie systemu monitorowania skutków swoich działań oraz wymuszenie konieczności reagowania na sytuacje powstałe ze skażenia środowiska. Innymi słowy, ustawa ta przyczyni się do usystematyzowanego procesu minimalizacji szkody wyrządzonej w otoczeniu poprzez redukcję czynników zanieczyszczeń i ochrony naturalnego środowiska.

 

Designs

Jaki jest cykl życia odpadów komunalnych? To zależy! W przypadku odpadów zmieszanych są one zbierane i wywożone do instalacji komunalnej, by następnie zostać poddane obródce termicznej. Na końcu lądują na składowisku inaczej nazywanym wysypiskiem śmieci. 

Główne założenia ustawy śmieciowej

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

W ostatnich latach, aby poprawić i pamiętać o środowisku naturalnym w Polsce, rząd ma podjął ważne działania przygotowujące ustawę śmieciową. Ustawa ta skoncentrowana jest na opracowaniu zrównoważonych metod gospodarowania odpadami oraz upraszcza i zharmonizuje funkcjonowanie systemów odbioru odpadów w całej Polsce. Głównym celem ustawy jest utrzymanie czystych szerokich obszarów miejskich i trwałe zmniejszenie nakładów finansowych samorządów powstałych z recyklingu odpadów odpadowych.

Celem tej inicjatywy jest także wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy w dziedzinie recyklingu poprzez promocję tworzenia regionalnych punktów segregacji. Innowacyjne technologie biorą również udział w procesie edukacji obywateli lokalnych, która obejmie aspekty postrzegania oraz oczyszczonego efektu oddawania odpadów do punktu trwałego skupu.

Głównym celem ustawy śmieciowej jest zapewnienie odpowiedniego gospodarowania odpadami w Polsce, w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi. 

W tym celu ustawa ta nakłada na podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami szereg obowiązków, takich jak:

 • Obowiązek segregacji odpadów: Ustawa śmieciowa nakłada na osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa obowiązek segregacji odpadów komunalnych na frakcje, takie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale itp. Segregacja odpadów ma na celu zmniejszenie ilości odpadów trafiających do składowisk oraz zwiększenie ilości surowców wtórnych pochodzących z recyklingu.

 • Obowiązek unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych: Ustawa śmieciowa nakłada na podmioty obowiązek unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, takich jak np. baterie czy opony, w odpowiednich instalacjach, które spełniają wymogi określone w ustawie. Celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest ochrona środowiska oraz zdrowia ludzi przed szkodliwymi skutkami ich nieodpowiedniego składowania czy unieszkodliwiania.

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów: Ustawa śmieciowa nakłada na podmioty obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, czyli dokumentowania ilości oraz rodzaju odpadów wytwarzanych przez dany podmiot. Ewidencja odpadów ma na celu lepsze zarządzanie odpadami oraz ułatwienie ich późniejszego recyklingu lub unieszkodliwienia.

 • Obowiązek stosowania odpowiednich technologii oraz urządzeń: Ustawa śmieciowa nakłada na podmioty obowiązek stosowania odpowiednich technologii oraz urządzeń.

 • Nowe obowiązki przedstawione w ustawie śmieciowej mają budzić zaufanie w dziedzinie zarządzania odpadami, a także ułatwić logistykę. Przyczyni się to do poprawy efektywności i produktywności na szerszym poziomie.

Nowa ustawa wprowadza szeroką gamę narzędzi do planowania i organizacji systemu śmieciowego, aby pomóc mieszkańcom uniknąć kar i kosztów wynikających z niewłaściwego postępowania ze śmieciami. Inne nowe obowiązki to stosowanie wydajnych metod utylizacji opartych na recyklingu surowców, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego. Wiemy, jak ważne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zrównoważonego produktu końcowego i bardziej adekwatnego usuwania odpadów.

Krótki przewodnik po nowelizacjach 

Zrzut ekranu 2022-09-15 o 17.39.03

Dane dotyczące wysypisk śmieci pokazują, że bez segregacji prędzej czy później możemy utonąć w śmieciach. Ekologia przewiduje rozwiązania, które mogą zatrzymać ten proceder.

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Nowelizacja z lipca 2018 roku 

Nowelizacja ustawy o odpadach, która weszła w życie w lipcu 2018 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Oto niektóre z najważniejszych zmian:

 • Zmiana definicji odpadów: nowelizacja wprowadziła nową definicję odpadów, która rozszerza zakres materiałów objętych ustawą i obejmuje również substancje i mieszaniny, które są produktami ubocznymi lub odpadami z procesów produkcyjnych lub innych działań gospodarczych.
 • Obowiązek segregacji odpadów: nowelizacja wprowadziła obowiązek segregacji odpadów na poziomie gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Segregacja odpadów ma na celu zwiększenie ich recyklingu i ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowiskach.
 • Obowiązek zbierania odpadów zmieszanych: nowelizacja wprowadziła obowiązek zbierania odpadów zmieszanych, które nie mogą być poddane recyklingowi, przez gminy lub podmioty wyznaczone przez gminy.
 • Rejestr odpadów: nowelizacja wprowadziła obowiązek prowadzenia rejestru odpadów przez producentów, importerów, przetwórców i innych podmiotów zajmujących się obrotem odpadami. Rejestr ma umożliwić lepsze zarządzanie odpadami i ułatwić ich recykling.
 • Obowiązek utylizacji odpadów: nowelizacja wprowadziła obowiązek utylizacji odpadów, które nie mogą być poddane recyklingowi, przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia i spełniające wymagania techniczne.
 • Odpowiedzialność producentów: nowelizacja wprowadziła odpowiedzialność producentów za utylizację odpadów pochodzących z ich produktów. 

Nowelizacja z 2019 roku 

Kopia Bydgoszcz Case Study_Deck

Obowiązki samorządów i gmin w ramach gospodarki odpadami są proste i nie powinno się o nich zapominać. Współpraca między lokalną władzą a spółdzielniami mieszkaniowymi, ma szansę zmienić recykling odpadów.

Nowelizacja ustawy o odpadach z 24 lipca 2019 r. wprowadziła szereg istotnych zmian w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Oto niektóre z najważniejszych zmian:

 • Nowe kategorie odpadów: nowelizacja wprowadziła nowe kategorie odpadów, takie jak odpady elektryczne i elektroniczne, odpady opakowaniowe oraz odpady medyczne, które podlegają specjalnym wymaganiom dotyczącym ich gromadzenia, przetwarzania i utylizacji.
 • Obowiązek utylizacji odpadów opakowaniowych: nowelizacja wprowadziła obowiązek utylizacji odpadów opakowaniowych przez producentów, importerów lub dystrybutorów, którzy są odpowiedzialni za zagospodarowanie tych odpadów.
 • Obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych: nowelizacja wprowadziła obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych przez producentów, importerów lub dystrybutorów, którzy są odpowiedzialni za zagospodarowanie tych odpadów. Celem tego obowiązku jest zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi.
 • Obowiązek zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych: nowelizacja wprowadziła obowiązek zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych przez producentów, importerów lub dystrybutorów, którzy są odpowiedzialni za zagospodarowanie tych odpadów. Celem tego obowiązku jest zwiększenie ilości tych odpadów poddawanych recyklingowi.
 • Zmiany w zakresie gospodarki odpadami medycznymi: nowelizacja wprowadziła szereg zmian dotyczących gospodarki odpadami medycznymi, w tym obowiązek zbierania i utylizacji tych odpadów przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia i spełniające wymagania technicznych. 

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Głównym celem tej ustawy było dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw unijnych oraz zwiększenie efektywności gospodarki odpadami poprzez zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi i odzyskiwaniu surowców.

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych przez tę ustawę jest wprowadzenie obowiązku przyjmowania odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów oraz obowiązku prowadzenia przez gminy rejestru punktów selektywnego zbierania odpadów. Ma to na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do punktów zbierających odpady i zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi.

Ustawa wprowadziła również nowe wymagania dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi, w tym obowiązek uzyskania przez producentów, importerów lub dystrybutorów zezwoleń na zagospodarowanie odpadów opakowaniowych oraz obowiązek przyjmowania przez nich odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie.

Ponadto ustawa wprowadziła obowiązek przeprowadzenia przez gminy lub ich związki selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych co najmniej raz w miesiącu oraz obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji odpadów i ich ilości.

Ustawa zawiera również szereg innych zmian, takich jak nowe wymagania dotyczące gospodarki odpadami medycznymi, odpadami z opakowań po produktach leczniczych oraz odpadami z opakowań po produktach weterynaryjnych, a także nowe zasady udzielania zezwoleń na zbieranie odpadów. 

post 21.12

Odpady komunalne to nie jedyny rodzaj odpadów z jakimi musimy się mierzyć. Samorządy mają pełne ręcę pracy, w przypadku odpadów przemysłowych, które stanowią realne zagrożenie dla środowiska. 

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Kary i sankcje za niestosowanie się do ustawy o gospodarce odpadami

Ustawa o odpadach przewiduje szereg sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Osoby i podmioty, które nie przestrzegają tych przepisów, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

W przypadku popełnienia przestępstwa związanego z gospodarką odpadami, sprawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. W takim przypadku osoba lub podmiot odpowiedzialny może być skazany na karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Przestępstwa związane z gospodarką odpadami obejmują między innymi:

 • nielegalne składowanie odpadów,
 • nielegalne przetwarzanie odpadów,
 • nielegalne transportowanie odpadów,
 • nielegalne przyjmowanie odpadów,
 • wytwarzanie odpadów bez zgłoszenia lub bez wymaganych zezwoleń,
 • nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących selektywnego zbierania odpadów,
 • nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących odpowiedzialności producentów za zagospodarowanie odpadów.

Zrzut ekranu 2022-11-29 o 23.03.46

W przypadku odpadów komunalnych warto szukać rozwiązań, które mają szanse pomóc uporać się z nieładem i nieestetyczną okolicą. Zwłaszcza, że postawa mieszkańców zmienia się coraz bardziej, a młodzi ludzie szukają miejsc, które zwracają uwagę na aspekty ekologiczne. 

W przypadku popełnienia wyżej wymienionych przestępstw, sprawca może zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do lat 3. W przypadku popełnienia takiego przestępstwa przez osobę prawną, może ona zostać ukarana grzywną.

Oprócz sankcji karnych, osoby lub podmioty, które nie przestrzegają przepisów dotyczących gospodarki odpadami, mogą również ponieść odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyniku nieprzestrzegania tych przepisów.

Przestrzeganie nowych przepisów jest ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę naszych społeczeństw. Jeśli te przepisy nie będą przestrzegane, oznacza to, że możemy polegać na wprowadzeniu gorszych warunków życia i braku skutecznych działań zapobiegawczych. Niestosowanie się do nowych przepisów spowoduje większe ryzyko infekcji publiczno-społecznych i spowoduje zwiększenie śmiertelności ludzi na całym świecie.

Ważne jest więc, aby kontynuować wykonywanie inicjatyw regulacyjnych we wszystkich sektorach - od edukacji i ochrony zdrowia po miejskie obszary.

➡️ Dowiedz się jak zmienić gospodarkę odpadami w swoim mieście.

Marek Habrych

Autor Marek Habrych

Kierownik projektu w Molok Oy