Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii vastuullista kiertotaloutta ja kestävää yhdyskuntasuunnittelua. Myös jätehuolto vaatii vihreän siirtymän. Jätteen määrää on vähennettävä ja kierrätysastetta nostettava reippaasti. 

Molok-syväkeräystuotteet tukevat vastuullista jätehuoltoa, jota ohjaavat jakamistalouden ja etusijajärjestyksen periaatteet. Hiilikädenjälkemme kasvaa, kun pienennämme edelleen sekä omaa että muidenkin jätehuollon toimijoiden hiilijalanjälkeä.

Arvomme ovat tyytyväinen asiakas, hyvä työpaikka, reiluus ja kestävä kasvu. 

vastuullisuus-graafi-v2-FI

 

Jätteen määrän vähentäminen, etujärjestys

Etusijajärjestys ohjaa kestävää jätehuoltoa

 • Vältetään jätteen syntymistä.
 • Jos jätettä syntyy, se käsitellään uudelleenkäyttöä varten.
 • Ellei uudelleenkäyttö ole mahdollista, jäte hyödynnetään kierrätettävänä materiaalina ja toissijaisesti energiana.
 • Jätekeskukseen tai lajitteluasemalle jäte viedään vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Jätteiden käsittelystä syntyviä päästöjä voi pienentää

 • vähentämällä jätteen määrää
 • lajittelemalla jäte ja tehostamalla materiaalien kiertoa
 • valitsemalla oikea keräysastia ja optimoimalla tyhjennyskerrat
MolokDomino ja poika viemässä roskia

Tavoitteina kierrätysasteen nostaminen ja CO2-päästöjen vähentäminen

Molok Oy:n perustehtävä on mahdollistaa tehokas jätteiden keräys, lajittelu ja kierrätys mahdollisimman vähin vaikutuksin ilmastoon ja ympäristöön.

Onnistumiseen tarvitaan koko ketju jätteen syntypaikoilta materiaalien uusiokäyttöön.

MolokDomino ja 15 000 litraa jätettä
15 000 litraa 7 jakeelle vie tilaa vain 8 m2

Alusta asti vastuullista

Molok Oy:n perustaja, yrittäjä Veikko Salli keksi 1990-luvun alussa osin maahan kaivettavan, ison jätesäiliön ratkaisuksi perinteisten jätepisteiden ongelmiin – tilanahtauteen, hajuhaittoihin ja pieneläimiin.

Vain vähän pinta-alaa vaativassa syväkeräysastiassa jäte tiivistyy pohjalle omalla painollaan ja maan viileys vähentää hajuja. Se tyhjennetään harvemmin kuin pintakeräysastia, mikä vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä kolmanneksella. 

Lue Molok-tarina

 

 

Raaka-aineiden kierrätys, kiertotalous, kehämalli

Kiertotalous säästää luonnonvaroja

Jätteiden syväkeräys palvelee kiertotaloutta, joka yleistyy, koska

 • EU ja suomalainen yhteiskunta sekä ympäristön tila edellyttävät kierrätysasteen nostamista, materiaalien huolellista hyödyntämistä ja rajallisten luonnonvarojen käytön vähentämistä.
 • Yhä useammat kuluttajat, yritykset ja yhteisöt pitävät näitä tavoitteita tärkeinä.
Naantalin Asuntomessut, jätekeräys
Korttelikeräys tuo jätteenkeräyspisteen lähelle kuluttajia.

Korttelikeräys on kestävää jakamistaloutta

Molok Oy:n kehittämä korttelikeräys tukee jakamistaloutta. Se tuo jätteenkeräyspisteen lähelle kuluttajia ja jätteen syntypaikkaa.

Päästövähennyksiä saadaan myös kerrostalon tai rivitalon eri jakeille järjestetystä syväkeräyksestä. Tilavia syväkeräysastioita tarvitsee tyhjentää harvemmin kuin pienempiä pinta-astioita, mikä vähentää kuljetusliikennettä. 

Mies pyörätuolissa lajittelee jätteitä
Esteettömyys on yksi tärkeä osa toimivaa korttelikeräystä.

Siistit ja tilavat säiliöt lähellä kotia tekevät lajittelun ihmisille helpoksi. Yhteiskäyttöisten säiliöiden käyttöaste on korkea. Niiden tyhjennyksestä vastaavien ammattilaisten työturvallisuus on entistä parempi. 

Jätteenkeräyksen keskittäminen korttelikeräyspisteisiin tehostaa jätteenkuljetusta ja parantaa liikenteen turvallisuutta. Pidemmän tyhjennysvälin ansiosta jätteenkuljetuksen määrä ja päästöt jäävät pienemmiksi kuin pintakeräyksessä ja pientaloihin hajautetussa mallissa.

Korttelikeräys

 

Pienempi hiilijalanjälki

Vastuullisuus Molok-tuotteissa ja -toiminnassa

Molok vähentää jatkuvasti ilmasto- ja ympäristövaikutuksiaan ja tukee toiminnassaan sekä henkilöstönsä että yhteiskunnan hyvinvointia. Molok Oy:n vastuullisuuden tiekartalla edetään vaiheittain sitoutuneena EU:n ilmasto- ja kierrätystavoitteisiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niistä yhtiön toimintaa ohjaavat etenkin seuraavat asiat:

 • Ilmasto ja ympäristö - Climate action
 • Kestävät kaupungit ja yhteisöt - Sustainable cities and communities
 • Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu - Decent work and economic growth

 

Ilmasto

Tekoja ilmaston ja ympäristön hyväksi  

Lue lisää tuotekehityksestä

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Edistämme kaupunkien kestävyyttä

 • Tuomme kestävän syväkeräyksen ja siistit yhteiskäyttöiset keräyspisteet lähelle kuluttajia
 • Tuemme lajittelua ja kannustamme vähentämään sekajätteen määrää
 • Molok pienentää jätteenkeräyksen CO2 -päästöjä yhdessä kuluttajien ja jätehuollon muiden toimijoiden kanssa
 • Molok-keräysastiat ovat pitkäikäisiä ja niiden käyttöikää voidaan hyvin jatkaa hyvällä kunnossapidolla ja huoltopalveluilla.
 • Jätteenkeräyksen suunnittelijoita auttavat Molok Oy:n asiantuntijat, jotka edustavat alansa parasta osaamista
Ihmisarvoinen työ

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

 • Kasvamme yhdessä asiakastyytyväisyyden, työhyvinvoinnin ja yhteistyösuhteiden vahvistamiseksi
 • Tuemme kiertotalouden kasvua ja tuotamme taloudellista hyvinvointia sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle
 • Noudatamme sääntöjä ja määräyksiä ja tarjoamme ns. Whistle blowing -kanavan
 • Molok Academy vahvistaa jätteenkeräyksen osaamista ja edistää sen kestävän kehityksen tavoitteita
 • Syväkeräys parantaa jäteastioita tyhjentävien työntekijöiden turvallisuutta ja ergonomiaa
 • Työntekijöidemme turvallisuutta kehitetään aktiivisella koulutuksella. Mm. koko henkilökunta on suorittanut työturvallisuuskortin.
Hiilikädenjälki

Hiilikädenjälki – Miten Molok voi vähentää jätteenkeräyksen ilmastovaikutuksia

Molok Oy on aktiivisesti mukana ratkaisemassa isoja yhteisiä jätehuollon, ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteita.

 • Tuotekehityksellä kasvatetaan kierrätysmateriaalien käyttöä jätesäiliöiden tuotannossa ja vähennetään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.
 • Molok Oy kasvattaa hiilikädenjälkeään mahdollistamalla entistä tehokkaamman jätteenkeräyksen ja tekemällä laaja-alaista yhteistyötä koko kierrätysketjussa.
 • Molok auttaa kuluttajia, kotitalouksia, yrityksiä ja muita organisaatioita edistämään lajittelua ja kierrätystä sekä järjestämään koko ketjun toimivaksi ja mahdollisimman taloudelliseksi ja vähäpäästöiseksi.

 

MolokClassic, huolto
Jäteastian käyttöikää voi jatkaa huomattavasti päivityksellä.

Yhä kestävämpää jätehuoltoa

 • Koko ketju kotitalouksista ja yrityksistä lajitellun jätteen keräykseen, kuljetukseen ja kierrätykseen voidaan toteuttaa entistä kestävämmin, kun suoraan luonnosta saatavia neitseellisiä raaka-aineita tarvitaan aiempaa vähemmän. Taloudellisuus syntyy tilavien ja vähän pinta-alaa vaativien säiliöiden yhteiskäytöstä sekä tyhjennysten ja kuljetusten optimoinnista.
 • Kiertotaloudessa jätteestä tunnistetaan ja erotellaan hyötyjakeet. Näin parannetaan materiaalikiertoa, säästetään luonnonvaroja ja luodaan aiempaa kestävämpää talouskasvua.
 • Molok-syväkeräysastioille tarvitaan vähemmän tyhjennyksiä kuin pinta-astioille. Tämä vähentää tyhjennysliikennettä ja liikenteen kasvihuonepäästöjä.
Molok yhteistyökumppaneiden logot

Jätteenkeräyksen kestävyys kehittyy yhteistyöllä

Molok Oy:n perustehtävä on tehostaa jätteiden keräystä, lajittelua ja kierrätystä niin, että näistä aiheutuu mahdollisimman vähän vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Onnistumiseen tarvitaan koko ketju jätteen syntypaikoilta materiaalien uusiokäyttöön. Kestävyystavoitteet voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä.

 • Yhteys jätehuoltoyhtiöihin on Molok Oy:lle tärkeä ja yhteistyömme on hyvinkin tiivistä riippuen jätehuoltoalueen ajankohtaisista kehitysprojekteista.
 • Molok on mukana EU-standardointikomitean työryhmässä, jossa synnytetään yhdessä parhaiten toimivia käytäntöjä ja turvanormituksia jätteiden keräysastioille.
 • Isännöintiliiton jäsenenä olemme isännöitsijöiden apuna heitä askarruttavissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.
MolokDomino, Nötö
 • Tuemme ympäristöjärjestöjen Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Pidä Lappi Siistinä ry:n arvokasta työtä siistimmän ympäristön puolesta. Osa yhteistyötä on ammatillinen vuorovaikutus hyvien käytänteiden löytämiseksi lajittelun kehittämiseksi herkillä luontoalueilla.
 • Molok on edustettuna Suomen Uusioraaka-aineliiton hallituksessa. Edistämme yhdessä uusioraaka-aineiden käyttöä Suomessa.
 • Molok on yhteydessä myös ympäristöministeriöön, jonka kanssa olemme muun muassa jakaneet tietoa korttelikeräyksen vaikutuksista kierrätysasteeseen.
 • Rakennusliikkeiden ja kiinteistöyhtiöiden kanssa Molok on jatkuvassa vuoropuhelussa kierrätyksen tehostamiseksi. 
Sulo Group logo

Suljetaan materiaalikierto yhdessä

Molok on osa SULOa. Yrityksillä on yhteinen tavoite kestävästä kasvusta sulkemalla 
materiaalikierto. Näin toimimalla huolehdimme 
asiakkaista ja seuraavan sukupolven tarpeista.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja mittarit

 • Molok Oy on sitoutunut EU:n ilmastotavoitteisiin, jotka ovat 55% vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä sekä hiilineutraali talous vuoteen 2050 mennessä, kun verrataan vuoden 1990 tilanteeseen.
 • Mittarien laskennassa on käytetty alan ammattilaisia.
 • Yhtiöllä on CO2-päästövähennyssuunnitelma vuodelle 2030.
 • Sosiaalisen vastuullisuuden osalta tavoitteemme on jatkuva parantaminen.

Alta löydät Molokin vastuullisuusmittarit interaktiivisina graafeina. Ensimmäisenä on tietokoneelle tarkoitettu versio ja sen alla paremmin mobiililaitteille soveltuva versio.

Huomaathan, että molemmista graafeista löytyy toimintoja (esim. zoomaus), joita voit käyttää.


Lähteet: 
Molok Oy:n CO2-arvot / Etteplan Oy
Työnantajan vastuullisuus, arvojen toteutuminen / Molok Oy:n vuotuinen henkilöstökysely
Kierrätysmateriaalin käytön osuus ja työturvallisuus / Molok Supply Chain and Operations -osasto

molok-loves-earth-symbol_1-2