MolokDomino, segregacja odpadów, ekologia

Co sprawia, że pojemniki na odpady MolokDomino są ekologiczne?

Scenariusz Molok
Opublikowano dnia: 25.02.2022
Zaktualizowano: 29.08.2022

MolokDomino_pyynikki_tampere (3)_web

Segregacja odpadów to pierwszy etap recyklingu. Ma służyć dbaniu o środowisko naturalne i jego zasoby. Jednak szybko przepełniające się pojemniki powierzchniowe, odpady wypadające z rozerwanych worków i grasujące wśród śmieci gryzonie znacznie odbiegają od wizji ekologicznego gospodarowania odpadami. Rozwiązaniem są pojemniki półpodziemne MolokDomino – bezpieczny dla środowiska sposób segregacji odpadów komunalnych.

Półpodziemne pojemniki na odpady komunalne to pierwszy etap efektywnego recyklingu

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 2151). To odpowiedź na przyjęte „dyrektywy odpadowe”:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy;
  • Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych;
  • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów;
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 roku zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami w Polsce do 2035 roku poziom recyklingu powinien wynieść 65%. Cel ten ma być osiągany etapami. Już w 2025 roku recyklingowi ma być poddawane 55% odpadów, a w 2023 roku – 60%. 

Dlaczego segregacja i recykling są tak ważne? Przede wszystkim pozwalają zmniejszyć stopień eksploatacji środowiska i jego zasobów. Ponadto redukują ilość odpadów składowanych na śmietniskach, co ma korzystny wpływ na faunę i florę.

W Polsce od 1 lipca 2017 roku obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym wytwarzane śmieci są wrzucane do odpowiednich pojemników w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane. Dlaczego więc segregacja wciąż nie przebiega w sposób w pełni efektywny? Jedną z przyczyn jest niepełna wiedza na temat tego, jakie odpady należą do poszczególnych frakcji. Ponadto nie da się nie zauważyć problemu zbyt szybko zapełniających się kontenerów powierzchniowych. W efekcie, kiedy brakuje miejsce w naziemnym pojemniku na tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier czy odpady bio, śmieci pozostawiane są pod kontenerami lub – co gorsza – wrzucane do kontenera na odpady zmieszane.

Półpodziemne, ekologiczne pojemniki na śmieci MolokDomino o objętości 5 m3 zastępują aż pięć standardowych kontenerów powierzchniowych, a jednocześnie zajmują mniejszą powierzchnię. Problem przepełnionych pojemników wówczas znika, a to daje większą szansę na osiągnięcie poziomu recyklingu wyznaczonego przez Unię Europejską dla państw członkowskich.

➡️ Stwórz ekologiczny punkt zbiórki odpadów 

Pojemniki półpodziemne na odpady to mniej odbiorów opróżniających

Pojemniki półpodziemne MolokDomino są ekologiczne nie tylko ze względu na to, że czynią segregację odpadów i sam recykling bardziej efektywnymi. Dzięki temu, że pionowe podziemne kontenery mają objętość 5 m3, mogą być opróżniane znacznie rzadziej niż standardowe kontenery powierzchniowe ulokowane pod altanami lub wiatami. Opróżnianie pojemników umieszczonych w 60% pod ziemią jest konieczne aż o 80% rzadziej. Rzadsze używanie pojazdów opróżniających przekłada się z kolei na mniejsze zużycie paliwa oraz ograniczenie emisji spalin.

Warto również dodać, że opróżnianie kontenerów Molok przebiega znacznie ciszej, niż ma to miejsce w przypadku pojemników powierzchniowych. Dlaczego to takie istotne? Jak wynika z raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) „Environmental noise in Europe – 2020” i danych zgromadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – hałas jest drugą po zanieczyszczeniu powietrza najważniejszą przyczyną problemów zdrowotnych związanych z kondycją środowiska naturalnego. Rzadszy przejazd pojazdów i niższy poziom hałasu generowanego podczas opróżniania pojemników Molok ma znaczenie nie tylko dla komfortu życia mieszkańców osiedli, lecz także dla ich zdrowia oraz kondycji przyrody, w tym żyjących tam zwierząt.

MolokDomino_ChestnutBrown_Joensuu (02)_web

Pojemniki półpodziemne na odpady to segregacja bezpieczna dla gleby i wód gruntowych

W przypadku tradycyjnych kontenerów ulokowanych pod wiatami lub altanami śmietnikowymi (co jest wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem na osiedlach mieszkaniowych), dość częstym widokiem są przepełnione kontenery, porozrywane worki ze śmieciami i grasujące wśród odpadów gryzonie oraz ptactwo. Gnijące resztki i wyciekające z opakowań substancje mogą przenikać do gleby oraz wód gruntowych i je zanieczyszczać. To niebezpieczne zarówno dla roślin, jak i zwierząt, w tym żyjących pod ziemią drobnych gryzoni i owadów.

Ekologiczne pojemniki na odpady, jakie znajdują się w ofercie firmy Molok, stanowią rozwiązanie, które eliminuje ten problem. Kontenery półpodziemne są bezpieczne dla gleby i wód gruntowych. Zostały tak skonstruowane, aby zapobiec przedostawaniu się wód opadowych do wnętrza oraz przenikaniu rozwodnionych nieczystości poza zbiornik. Kontener ma przy tym prostą budowę, która ogranicza do niezbędnego minimum liczbę ruchomych i łamliwych części oraz ich łączeń. Dzięki temu nie ma tu szczelin, przez które mogłyby wyciekać lub wypadać rozkładające się odpady.

➡️ Stwórz ekologiczny punkt zbiórki odpadów 

Pojemniki półpodziemne do sortowania odpadów to mniejsze ryzyko epidemiologiczne

Tradycyjne kontenery powierzchniowe nie są w stanie sprostać rosnącemu z roku na rok poziomowi wytwarzanych śmieci. W samym tylko roku 2020 odnotowano 3-procentowy wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Polski. Nic więc dziwnego, że pojemniki powierzchniowe nie są w stanie pomieścić wszystkich wyrzucanych odpadków. W niedługim czasie po opróżnieniu znowu wypełniają je śmieci, co niejednokrotnie uniemożliwia zamknięcie klapy. To stwarza idealne warunki do żeru dla gryzoni.

Szczury grasujące wśród odpadów wydobywających się z porozrywanych worków na śmieci to powszechny widok pod altanami i wiatami śmietnikowymi na osiedlach mieszkaniowych. Ci nieproszeni goście od lat są groźnymi nosicielami wielu niebezpiecznych dla zdrowia chorób. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o infekcje przenoszone na skutek ugryzienia. Szczury roznoszą też bakterie wywołujące leptospirozę u psów. Wystarczy kontakt zwierzęcia z moczem gryzonia, by zachorowało.

Dużym zagrożeniem są również odpady przenoszone na większe odległości przez ptactwo. W wyniku tego rozkładające się śmieci i płyny niebezpieczne dla środowiska mogą zanieczyścić też wodę i glebę nieznajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty czy altany śmietnikowej.

Tylko ekologiczna gospodarka odpadami jest w stanie zaradzić zwiększonemu ryzyku epidemiologicznemu, jakie stwarzają powierzchniowe kontenery na odpady. System pojemników półpodziemnych MolokDomino ma szczelne klapy, które uniemożliwiając zarówno ptactwu, jak i gryzoniom przedostawanie się do wnętrza pojemnika, a następnie żerowanie wśród odpadów. Nie jest też możliwe przenoszenie śmieci na większe odległości. Wdrożenie rozwiązania zaproponowanego przez firmę Molok może na dobre usunąć niebezpieczne gryzonie z osiedli mieszkaniowych.

Półpodziemne kontenery na odpady to więcej wolnej przestrzeni dla terenów zieleni

Powszechnym problemem osiedli mieszkaniowych jest niedostatek powierzchni, którą można zagospodarować na cele rekreacyjne lub tereny zieleni. To skutek ciasnej zabudowy. Cenną przestrzeń zabierają dodatkowo wiaty i altany śmietnikowe, pod którymi znajdują się kontenery powierzchniowe przeznaczone do segregacji odpadów komunalnych.

Jeden pojemnik półpodziemny Molok o objętości 5 m3 zastępuje aż pięć tradycyjnych kontenerów powierzchniowych. Ponadto moduły systemu MolokDomino można dowolnie modyfikować i ustawić w taki sposób, by jak najefektywniej zagospodarować dostępną przestrzeń. To nie wszystkie zalety kontenerów Molok! Mogą być także ulokowane na wzniesieniach, gdzie umieszczenie zwykłych pojemników nie byłoby w ogóle możliwe. Nie ma również konieczności budowania wiaty czy altany. Dzięki inwestycji w rozwiązanie Molok można nawet w ciasnej zabudowie mieszkaniowej odzyskać przestrzeń i zagospodarować ją, tworząc rabaty kwiatowe, trawniki lub sadząc drzewa. 

➡️ Stwórz ekologiczny punkt zbiórki odpadów