segregacja odpadów, odpady komunalne, wspólnota mieszkaniowa

Segregacja odpadów na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedli TBS

Scenariusz Molok
Opublikowano dnia: 09.02.2022
Zaktualizowano: 29.08.2022

MolokDomino_stonegrey_tampere_finland (18)

Segregacja odpadów w Polsce na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedli TBS stanowi duże wyzwanie. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie odpowiedniej liczby kontenerów na śmieci, z drugiej – ważne jest dbanie o estetykę przestrzeni i minimalizowanie kosztów. Pogodzenie tych wyzwań jest trudne, wziąwszy pod uwagę wymogi prawa Unii Europejskiej, które wyznaczają państwom członkowskim cel, by do 2035 roku zwiększyć poziom recyklingu do 65%. O ile w przypadku stosowania standardowych kontenerów powierzchniowych trudno będzie sprostać temu wyzwaniu, o tyle po wprowadzeniu pojemników półpodziemnych Molok cel staje się realny do osiągnięcia w wyznaczonym czasie.

Konieczność dostosowania do zmieniających się przepisów dotyczących segregacji odpadów

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie przepisów polskich do tych obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Znowelizowana ustawa stanowi duże wyzwanie w kontekście przechowywania oraz segregowania odpadów komunalnych. Polska podobnie jak pozostałe państwa członkowskie jest zobowiązana do 2035 r. zwiększyć poziom recyklingu do 65%. Przy czym już w roku 2025 wskaźnik ten musi osiągnąć poziom 55%, a w 2030 r. – 60%. 

Tak jak na terenie całej Polski, tak i na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedli TBS nie można odwlekać wdrożenia zmian związanych z segregacją odpadów komunalnych.

➡️ Dowiedz się jak usprawnić gospodarkę odpadami.

Dlaczego tak dużą wagę przywiązuje się do recyklingu? Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska segregacja odpadów pozwala na wtórne wykorzystanie wielu cennych surowców. Nawet bioodpady są wykorzystywane – powstaje z nich nawóz dla roślin lub biogaz, z którego można wytworzyć energię cieplną. Potrzebne są więc rozwiązania, które umożliwią segregację i recykling odpadów już u źródeł, a więc przez samych mieszkańców wytwarzających śmieci.

System pojemników półpodziemnych Molok spełnia wymogi nakładane przez aktualne przepisy prawa. Kontenery pozwalają na segregację odpadów z podziałem na frakcje:

  • szkło,
  • papier,
  • plastik,
  • metal,
  • bioodpady,
  • odpady zmieszane.

Zobacz także: Czy można dopasować MolokDomino do potrzeb segregacji odpadów komunalnych?

MolokDomino_Niemikatu_63_web

Osiedlowa segregacja odpadów – pojemniki półpodziemne a dostępna przestrzeń

Charakterystyczną cechą terenów mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych i osiedli TBS jest ciasna zabudowa. Wynika to z dużego zapotrzebowania na lokale mieszkalne. W związku z tym obiekty stawiane są blisko siebie, by jak najefektywniej zagospodarować wolną przestrzeń. Zaletą takiego planowania przestrzeni jest udostępnienie dużej liczby lokali osobom zainteresowanym. Niestety konsekwencją tego jest brak dużych wolnych przestrzeni, które mogą zostać wykorzystane do celów rekreacyjnych czy ulokowania kontenerów do segregacji odpadów w ilości dostosowanej do potrzeb.

Kontenery, które wykorzystywane są na terenach wspólnot mieszkaniowych i osiedli TBS, mają zwykle pojemność 1100 litrów. Przy rosnącej liczbie mieszkańców i związanym z tym wzroście generowanych odpadów pojemniki powierzchniowe bardzo szybko się wypełniają. To rodzi konieczność częstych wywozów śmieci, co nie pozostaje obojętne dla wysokości rachunków. Problemu tego nie da się rozwiązać, ustawiając pod wiatą czy zadaszeniem kolejnych kontenerów, ponieważ brak na nie miejsca.

Zobacz także: Wiaty śmietnikowe i pojemniki półpodziemne – co wybrać?

Tymczasem pojemniki półpodziemne Molok mają pojemność 5 m3. W praktyce jeden śmietnik zastępuje aż pięć kontenerów standardowych o pojemności 1100 litrów. Zajmują przy tym powierzchnię odpowiadającą dwóm miejscom parkingowym. Jest to możliwe, ponieważ pojemniki do recyklingu i segregacji odpadów w aż 60% umieszczone są pod ziemią, a nie na jej powierzchni, jak to ma miejsce w przypadku standardowych śmietników. Ponadto w wyniku kompresji grawitacyjnej, czyli ugniatania śmieci przez swój własny ciężar, pojemniki półpodziemne na odpady BIO w trakcie napełniania odzyskują aż 20% objętości. Można do nich wrzucić więcej odpadów, a ich opróżnianie nie odbywa się częściej.

Dużą zaletą systemu Molok jest możliwość ulokowania pojemników półpodziemnych nawet na nierównej, pagórkowatej powierzchni. Innymi słowy – pojemniki Molok sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie można ulokować standardowych koszy i kontenerów. Coraz więcej deweloperów bierze pod uwagę tę możliwość już na etapie planowania inwestycji.

➡️ Dowiedz się jak usprawnić gospodarkę odpadami.

Czy większa liczba mieszkańców musi oznaczać częstszy wywóz nieczystości i wyższe rachunki?

Statystyki gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) nie pozostawiają złudzeń – produkujemy coraz więcej śmieci. W samym tylko 2020 r. wyprodukowano o 3% więcej odpadów komunalnych niż w roku poprzednim. Tendencja wzrostowa utrzymuje się od wielu lat i nic nie wskazuje na to, że trend się odwróci. Widać to wyraźnie na terenach wspólnot mieszkaniowych i osiedli TBS. Kontenery na odpady komunalne umieszczone pod wiatami lub zadaszeniem przed wieloma laty nie spełniają rosnących potrzeb mieszkańców. W efekcie tego pojemniki są przepełnione i wymagają częstszego opróżniania, by nie stanowiły zagrożenia biologicznego.

System pojemników półpodziemnych Molok wymaga o 80% mniej opróżnień niż ma to miejsce w przypadku kontenerów powierzchniowych. Nie ma przy tym obaw, że zalegające odpady komunalne stanowić będą zagrożenie biologiczne. Pojemniki są wodoszczelne – nie pozwalają wodom opadowym przeniknąć do wnętrza, ani też nie uwalniają nieczystości do wód gruntowych i gleby. Ponadto najstarsze odpady znajdują się na dnie zbiornika, gdzie panuje najniższa temperatura. Bakterie nie mają więc sprzyjających warunków do namnażania.

Zobacz także: Jak działa system pojemników półpodziemnych MolokDomino?

MolokDomino_drum lid_0917_web

➡️ Dowiedz się jak usprawnić gospodarkę odpadami.

Segregacja odpadów a estetyka przestrzeni osiedli mieszkaniowych

Przepełnione kosze na śmieci, grasujące w workach gryzonie, porozrzucane odpady – wszystko to odbija się negatywnie na estetyce przestrzeni. Kontenery półpodziemne w przeciwieństwie do standardowych – powierzchniowych, nie wpływają negatywnie na estetykę przestrzeni. Ma to znaczenie dla jakości mieszkania, ale i wpływa na wartość samych lokali. Ponadto pojemniki półpodziemne Molok mogą być obłożone dowolnym materiałem w wielu wariantach kolorystycznych. Wszystko po to, by dopasować wygląd pojemników do otoczenia i samych budynków.

Opłacalność inwestycji wymiany kontenerów naziemnych na pojemniki półpodziemne

Zarówno w przypadku TBS, jak i wspólnoty mieszkaniowej za zaciąganie zobowiązań, w tym zobowiązań związanych z planowanymi inwestycjami, odpowiedzialny jest zarządca. Decyzje mogą być podejmowane samodzielnie (nie ma potrzeby sporządzania uchwały). Zarządca musi jednak kierować się dobrem lokatorów i wydawać środki w sposób, który będzie ekonomicznie uzasadniony. Nie inaczej jest w przypadku zakupu koszy na śmieci.

Każda forma segregacji odpadów ma wady i zalety. W przypadku pojemników  półpodziemnych wątpliwości zarządcy może budzić opłacalność inwestycji związanej z instalacją pojemników półpodziemnych Molok. Tymczasem jest to rozwiązanie ekonomiczne, ponieważ generuje oszczędności na wielu polach:

  • pojemniki są opróżniane o 80% rzadziej niż kontenery powierzchniowe, co ogranicza zużycie paliwa przez pojazdy wywożące nieczystości i redukuje koszty związane z utrzymaniem floty pojazdów,
  • trwałe materiały, z których wykonane są pojemniki, zapewniają kilkudziesięcioletnią trwałość,
  • atrakcyjny wygląd pojemników półpodziemnych pozytywnie wpływa na estetykę przestrzeni, co przekłada się również na wzrost wartości mieszkań.

Wciąż zastanawiasz się, czy pojemniki półpodziemne Molok są dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem? Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci w podjęciu decyzji.