Jätehuolto, Taloyhtiö, Kiertotalous, Jätelaki

Ajantasainen jätelaki – tämä sinun tulisi tietää

Teemu Lampinen 05.03.2021

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Lain muutoksen taustalla ovat EU:n jäsenmailleen asettamat tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi. Jäsenmaiden tulisi nostaa kierrätysaste 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kierrätysastetavoitteet tulevat nousemaan edelleen 60 prosenttiin vuonna 2030 ja 65 prosenttiin vuonna 2035. Tämä yhdyskuntajätteen kierrätysaste kertoo, miten suuri osa jätteestä hyödynnetään materiaalina jätteiden kokonaismäärästä. Yhdyskuntajätettä ovat niin asumisessa syntyvä jäte kuin siihen rinnastettava hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte.  

 

Vaikka Suomi tavoittelee asemaa kiertotalouden kärkimaana, on kierrätysaste jo useana vuonna pysynyt samalla tasolla. Kehitystä on tapahtunut useissa EU-maissa, mutta Suomi joutui 13 muun maan kanssa EU:n käyttämään niin sanottuun varhaiseen varoitusmenettelyyn (the early warning report) alhaisen kierrätysasteen vuoksi. Viimeisin Tilastokeskuksen julkaisema tieto on vuodelta 2020, jolloin Suomen kierrätysaste oli 42 %. Suomessa on näin ollen vielä paljon parannettavaa kierrätyksen osalta.

 

Monet asiat ovat kuitenkin edenneet jo parempaan suuntaan. Vuonna 2016 voimaan tuli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, jolla oli suuri vaikutus siihen, ettei Suomessa enää saa viedä orgaanista eli biohajoavaa jätettä kaatopaikoille. Orgaanista jätettä on esimerkiksi biojäte, tekstiili, puujäte, paperi ja muovi. Sen sijaan polttoon päätyy jätteestä vielä merkittävän suuri osuus, ja tähän uudella uudistuvalla jätelailla halutaan saada muutos. Jätteen poltto ei ole kierrättämistä vaan jätteen hyödyntämistä energiaksi ja lämmöksi, jolloin kuitenkin menetetään jätteen sisältämä materiaali. Kierrätyksessä jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi. Materiaalikierrätykseen päätyvän jätteen osuutta tulisi lisätä, jotta EU:n kierrätystavoitteet olisi mahdollista tavoittaa.

 

EU-kierrätystavoitteet-Suomi-toteutuma_2022

 

Jätelain laaja uudistus astui voimaan 19. heinäkuuta 2021. Olemme koonneet tähän blogikirjoitukseen tärkeimmät asiat, jotka sinun tulisi tietää uuteen jätelainsäädäntöön liittyen. 

 

Miten suunnitella uuden jätelain mukainen, kustannustehokas jätepiste?
Lataa opas taloyhtiön jätehuollon suunnitteluun ja ota vinkit talteen!

taloyhtiön jätehuolto

 

Jätteiden lajittelu vuonna 2023 

 

Uuden jätelakipaketin muutosten myötä jätteiden lajittelua tullaan lisäämään. Jätteitä kerätään entistä tarkemmin erikseen lajiteltuina jätelajeinaan. Kaikkien taajama-alueiden vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen tulisi lajitella erikseen seuraavia jätelajeja:

 

  • sekajäte
  • biojäte
  • kartonkipakkaukset
  • muovipakkaukset
  • lasipakkaukset
  • metallipakkaukset

Tämän lisäksi kiinteistöillä kerätään myös erikseen paperia sekä metallipakkausten kanssa usein samaan jäteastiaan pienmetallia eli muuta pienikokoista metallijätettä, joka ei ole pakkauksia. Eri paikkakunnilla käytetään sekajätteen lisäksi myös termejä poltettava jäte, polttokelpoinen jäte ja kuivajäte. 

 

jätelaki-lajitteluJätelainuudistuksen tärkeänä tavoitteena on lisätä erikseen lajiteltavien jätelajien
keräystä ja kierrätystä

 

Sekajätteeseen päätyy edelleen merkittäviä määriä kierrätykseen kelpaavaa jätettä, erityisesti biojätettä ja muovipakkauksia. Suuri osa sekajätteestä olisi lajiteltavissa jätelajeittain jo asunnoissa. Esimerkiksi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan 76 prosenttia sekajätteestä oli sellaista jätettä, joka olisi voitu lajitella kierrätykseen. HSY:n tutkima sekajäte sisälsi 40 prosenttia biojätettä ja 15 prosenttia muovipakkauksia. Nämä tulokset kertovat siitä, että kierrätysastetta pystyttäisiin nostamaan tehostamalla lajittelua, tekemällä siitä helpompaa yhä useammalle asukkaalle sekä lisäämällä kierrätyspisteitä. 

 

Biojätteen keräys

 

Selvitysten mukaan Suomessa suurin kierrätyspotentiaali on biojätteellä. Biojätteen keräys tulee jätelain muutoksen myötä pakolliseksi kaikille asukkaille yli 10 000 asukkaan kokoisissa taajamissa. Vuoden 2022 heinäkuusta alkaen biojätteen erilliskeräysvelvoite astui voimaan  taajamien rivi- ja kerrostaloissa, joissa on vähintään 5 huoneistoa. Kaikille taajamien asukkaille  biojätteen erilliskeräysvelvoite tulee voimaan vuoden 2024 heinäkuusta, myös omakotitaloille.

 

Biojätteen keräyksessä on paljon alueellisia eroja. Esimerkiksi Jyväskylässä ja Etelä-Karjalan alueella biojätettä on kerätty kaikilta kiinteistöiltä jo useita vuosia. Biojätteen keräyksen järjestämiselle omakotitaloista on olemassa useita vaihtoehtoja, kuten naapureiden yhteinen kimppakeräys tai naapuruston yhteinen korttelikeräys. Myös kotikompostointi on mahdollista.

 

Korttelikeräyksen ideana on tuoda kierrätyspisteet lähelle käyttäjiä pientaloalueilla. Yhteisellä pisteellä voidaan kerätä pelkän sekajätteen sijaan jopa kahdeksaa eri jätelajia. Jäteautoliikenne ja siitä johtuvat päästöt vähenevät, kun yhtä useampaa jätelajia pystytään keräämään samanaikaisesti. Samalla tilaa säästyy pihoilla muuhun käyttöön. Korttelikeräyksen avulla pientaloalueiden kierrätysaste voidaan jopa kaksinkertaistaa nykyisestä noin 25 prosentista 50 prosenttiin.

 

Lue lisää biojätteen lajittelusta blogistamme: Biojäte usein kysytyt kysymykset

 

Pakkausjätteiden keräys

 

Uusi jätelaki asettaa erityisiä tavoitteita myös pakkausjätteiden kierrätysasteen nostamiseksi. Pakkausjäte on käytöstä poistetuista pakkauksista syntyvää jätettä, kuten kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia. Pakkausjätteille on asetettu omat kierrätysastetavoitteensa: 65 % vuonna 2025 ja 70 % vuonna 2030. Lisäksi on asetettu materiaalikohtaisia tavoitteita. Esimerkiksi muovipakkausten kierrätysaste tulisi olla 50 % vuonna 2025 ja 55 % vuonna 2030. Pakkausjätteistä suurimmat kierrätyspotentiaalit ovat kartonkipakkauksilla ja etenkin muovipakkauksilla.

 

Jätelaki-Muovipakkaukset

 

Uudessa jätelaissa on muutoksia pakkausjätteiden kierrätyksen kustannusvastuisiin. Tuottajayhteisöt eli tuotteiden valmistajien ja maahantuojien yhteisöt osallistuvat pakkausjätteen kiinteistökohtaisen keräyksen ja kierrätyksen kustannuksiin yhdessä kuntien kanssa. Etäkaupan lisääntyessä myös kansainväliset verkkokaupat velvoitetaan ottamaan vastuuta pakkausjätteestään. Tuottajat maksavat kunnille pakkausjätteiden kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä heille määritellyn vähintään 80 % kustannusvastuun.

 

Lisäksi pakkausten tuottajilla on nykyiseen tapaan velvollisuus ylläpitää pakkausjätteille alueellisia vastaanottopaikkoja.

 

Lue lisää muovipakkauksista blogistamme: Muovijäte – Usein kysytyt kysymykset

 

Tekstiilijätteen keräys

 

Tekstiilijäte mainitaan uudessa jätesäädöspaketissa ensimmäistä kertaa erilliskerättävien jätelajien listassa. Tekstiilijätteen keräys on tarkoitus aloittaa Suomessa vuonna 2023, kaksi vuotta EU:n edellyttämää aikarajaa aikaisemmin.

 

Tekstiilijätteen keräyksen järjestäminen tulee olemaan kuntien vastuulla. Keräys toteutetaan todennäköisesti pääsääntöisesti kuntien ylläpitämillä alueellisilla keräyspisteillä.

 

Taloyhtiöt ja uusi jätelaki

 

Vaikka kerättävien jätelajien määrä kasvaakin uuden lain myötä, taloyhtiön jätepisteen ei tarvitse kasvaa välttämättä laisinkaan. Syväkeräyssäiliöiden avulla kaikkien jätelajien kerääminen onnistuu pienessäkin tilassa – jätepiste mahtuu yhden parkkiruudun kokoiselle alueelle. 

 

Jo olemassa olevia jätepisteitä pystytään muokkaamaan uusien määräysten mukaisesti esimerkiksi jakamalla vanhoja säiliöitä tai lisäämällä kapasiteettia uusilla syväkeräys- tai pintasäiliöillä. Myös uusien kohteiden suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon niiden muunneltavuus tulevaisuudessa. 

 

Jätepisteen voi suunnitella myös yhteiseksi naapuruston tai useamman taloyhtiön kesken. Esimerkiksi pienemmät kerros- ja rivitaloyhtiöt voivat ottaa käyttöön yhden yhteisen syväkeräysjärjestelmän, jolloin säästetään niin kustannuksissa kuin tyhjennysten aiheuttamissa hiilidioksidipäästöissäkin.

 

Kaiken kaikkiaan uusi jätelaki vastaa hyvin asukkaiden toiveisiin saada kattavat kierrätysmahdollisuudet lähelle kotia. Juuri kierrätyspisteen läheisyydellä on varmasti suuri merkitys kierrätystavoitteiden saavuttamisen kannalta.

 

Lataa ja lue lyhyt tietopaketti jätelain määräyksiin sopivista Molok-ratkaisuista.

 

jätelaki-kierrätys

Jätelakiuudistuksen mukainen jätepiste voidaan esimerkiksi 80 asukkaan taloyhtiölle suunnitella kolmesta syväkeräysastiasta, joilla kerätään tilatehokkaasti seitsemää jätelajia: sekajätettä, biojätettä, paperia, kartonkipakkauksia, muovipakkauksia, metallia ja lasipakkauksia.

 

 

Alla kuvattuna uuden jätelain muutokset jätelajeittain:

Jätelaki-ajantasainen-lajittelu

 

 

Miten suunnitella uuden jätelain mukainen, kustannustehokas jätepiste?
Lataa opas taloyhtiön jätehuollon suunnitteluun ja ota vinkit talteen!

taloyhtiön jätehuolto

 

Teemu Lampinen

Kirjoittaja Teemu Lampinen

Teemu on Molok Oy:n kotimaan myyntipäällikkö

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!