Jätteiden lajittelu, Jätehuolto, Kierrätys

Kierrätyssanasto - tiedä, mistä puhut!

Kirjoittanut: Sami Leppänen
Julkaistu: 30.11.2017
Päivitetty: 13.08.2020

Kierratyssanasto Molok

Kun kierrätys toimii moitteettomasti, vain pieni osa jätteestä päätyy kaatopaikalle. Kierrätyksen onnistuminen onkin meidän jokaisen vastuulla, niinpä tärkeää on ensin ymmärtää, mitä siihen liittyvät termit tarkoittavat. 

Keräsimme sanaston kierrätyksen avuksi. Jos kierrätystermit ovat yhtä hepreaa, tarkista sanastostamme niiden merkitykset.

Kierrätyksen termejä A:sta Ö:hön

B

Biojäte

Biojäte on kaupan, ravintoloiden ja kotitalouksien elintarvike-, ruoka- ja puutarhajätettä. Se on biologisesti hajoavaa ja myrkytöntä jätettä, joka voidaan mädättää tai kompostoida. Lue biojätteestä useimmiten kysytyt kysymykset - ja niiden vastaukset!

Biohajoava

Biohajoava on termi, jota käytetään kuvailemaan tietynlaisessa ympäristössä hajoavaa orgaanista materiaalia.

E

Energiajae / Energiajäte

Energiajae eli energiajäte on kierrätykseen raaka-aineena kelpaamatonta jätettä. Energiajätteestä saadaan voimalaitoksessa polttamalla lämpöä ja sähköä.

J

Jäte

Esine tai aine, joka on poistettu tai poistettava käytöstä. Toisin sanoen lajittelua odottava materiaali.

Jäteasema eli sorttiasema

Jäteasema on tavanomaisen jätteen kaatopaikka. Jäteasemalle voi viedä maksutta monia jätteitä, jos ne ovat oikein lajiteltu (esim. kodin vaaralliset jätteet, pakkausjätteet, metalli- ja sähköromu tai risut ja oksat).

Jätehierarkia

EU-lainsäädännön mukaan jätteiden syntyä ja haitallisuutta on pyrittävä minimoimaan. Syntynyt jäte on pyrittävä käsittelemään seuraavassa järjestyksessä: 1) uudelleenkäyttö, 2) kierrätys materiaalina, 3) hyödyntäminen energiana, 4) loppusijoitus kaatopaikalle. Lue, mitä taloyhtiön tulee tietää jätehierarkiasta!

Jätehuoltoratkaisu

Menetelmä, jolla jätteet kerätään. Kuten Molok®. Tiesitkö muuten, että Molok Oy on saanut kansainvälisesti tunnetun, New Economy -lehden jakaman Clean Tech -palkinnon parhaasta kierrätys- ja jätehuoltoratkaisusta!

Jätesäiliö

Jätesäiliö eli jäteastia on astia, johon jätteet kerätään. Jätesäiliöt on merkitty niille kuuluville jätteille niin, että jätteet saadaan lajiteltua asianmukaisesti ennen niiden päätymistä jälleenkäsittelyyn.

Jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen synnyn ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden ansiosta jätteen määrä vähenee. Jätteen synnyn ehkäisyä on jätteen välttämisen lisäksi myös haitallisten tai myrkyllisten aineiden käytön vähentäminen sekä tuotteen uudelleenkäyttö sen alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen.

Jätteenkuljetus

Lajiteltu jäte kuljetetaan sellaisiin laitoksiin, joissa ne voidaan jälleenkäsitellä. Jätteenkuljetus on luvanvaraista toimintaa ja se voidaan järjestää kunnissa joko niin, että kunta kilpailuttaa kuljetukset, tai niin, että jokainen kiinteistö tekee itse sopimuksen valitsemansa kuljetusyhtiön kanssa.

Jätteenpoltto

Jätteenpoltto on energiantuotantomuoto, jossa jätettä poltetaan ja polttamisesta saatu energia hyödynnetään lämmöksi ja sähköksi. Poltettava jäte on tavallisesti sekajätettä. Jätteiden polton pääasiallinen muoto Suomessa on tällä hetkellä ns. rinnakkaispoltto (ks. kohta rinnakkaispoltto)

K

Kierrätys

Kierrätys tarkoittaa prosessia, jossa jätteestä valmistetaan uusia tuotteita. Kierrätyksellä vähennetään energian käyttöä, ilman saastumista ja vesistöjen pilaantumista. Kierrätyksellä estetään käyttökelpoisten materiaalisen joutuminen kaatopaikalle.

Kompostointi

Kompostointi tarkoittaa eloperäisen jätteen hajottamista mikrobien ja selkärangattomien eläinten avulla. Kompostoitavaa jätettä ovat kaikki ruoantähteet, paperit sekä puutarhajäte. Syntynyttä ainesta voidaan käyttää hyväksi muun muassa puistoissa, puutarhoissa ja maataloudessa osana maanrakennusta.

Kompostori

Kompostori eli komposti on säiliö, jonka sisällä kompostoidaan puutarha- ja talousjätettä.

Kuivajäte

Kuivajäte on kaatopaikkakelpoista jätettä, josta on lajiteltu erilleen jatkohyödynnettävät materiaalit kuten paperit ja kartongit.

L

Lajittelu

Lajittelun avulla erotetaan muusta jätteestä hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit.

M

Mädätys

Mädätys on prosessi, jossa jäte laitetaan hajoamaan hapettomaan tilaan, ja prosessista syntyvä biokaasu otetaan talteen. Hallittu laitosmainen mädätysprosessi on hyvä ja nykyaikainen tapa hyödyntää biojätteet.

O

Ongelmajäte

Ks. kohta vaarallinen jäte.

R

Rinnakkaispoltto

Rinnakkaispoltto tarkoittaa jätteen energiahyödyntämistä pääpolttoaineen ohessa voimalaitoksissa. Rinnakkaispoltto soveltuu parhaiten jätepolttoaineen ja erikseen kerättyjen polttoon soveltuvien jätteiden energiahyödyntämisessä. Lopputuloksena saadaan sähköä ja lämpöä.

S

Syntypaikkalajittelu

Syntypaikkalajittelulla tarkoitetaan jätteiden lajittelua niiden syntypaikalla.

Syväkeräys

Jätteen syväkeräys tarkoittaa menetelmää, jossa keskeinen ajatus on hyödyntää jäteastian pystysuuntainen muoto, jolloin 60 prosenttia säiliöstä jää maanpinnan alapuolelle. Ratkaisu mahdollistaa perinteiseen jätehuoltoon verrattuna mm. suuremman keräyskapasiteetin, pidentyneet tyhjennysvälit sekä hygieenisemmän ympäristön. Lue lisää täältä!

U

Uudelleenkäyttö

Uudelleenkäyttö tarkoittaa jätteeksi muuttuneen materiaalin hyödyntämisestä uudelleen. Esim. viedään käyttökelpoiset tavarat kirpputorille tai annetaan tuttavalle uudelleenkäyttöön.

Uusiokäyttö

Uusiokäyttö tarkoittaa käytöstä poistetun esineen tai aineen käyttämistä uudelleen materiaalina esimerkiksi toisen esineen valmistuksessa.

Uusioraaka-aine

Uusioraaka-aine on hyötyjätteestä saatua raaka-ainetta. Esim. uusiokuitu on kierrätyspaperista peräisin olevaa kuitua.

Uusiutumattomat luonnonvarat

Uusiutumattomia luonnonvaroja on käytettävissä vain rajallisesti. Uusiutuvia luonnonvaroja päinvastoin luonnon prosessit synnyttävät jatkuvasti lisää. Merkittävimpiä uusiutumattomia luonnonvaroja ovat esimerkiksi fossiiliset polttoaineet, kuten kivihiili, maaöljy ja maakaasu. Myös ydinvoima ja turve ovat uusiutumattomia luonnonvaroja.

V

Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte)

Vaarallinen jäte voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaarallinen jäte on käsiteltävä aina erikseen. Vaarallisiin jätteisiin kuuluvat muun muassa useimmat akut ja paristot, loisteputket, energiansäästölamput, lääkkeet, elohopeaa sisältävät lämpömittarit, asbestirakenteet sekä useat maalit ja liuottimet. Varoitusmerkillä merkityt jätteet ovat aina vaarallista jätettä!

Sanasto käyttöön!

Nyt, kun hallussasi ovat kierrätyksen tärkeimmät termit, pääset hyödyntämään niitä tuttaviesi kanssa! Tässä muutama ehdotus kahvipöytäkeskusteluun:

💡 “Tiesithän, että nuo suodatinpussit ja kahvinpurut ovat biohajoavia, joten ne kuuluvat kompostoriin tai biojäteastiaan. Ethän vain laita niitä kuivajätteisiin!”


💡 “Koskahan viimeksi on tarkastettu tämä firman lääkekaappi? Sehän sisältää vaikka mitä ongelmajätettä! Tiesithän, että nykyään ongelmajätettä kutsutaan vaaralliseksi jätteeksi?”


💡 “On se fiksua, että meidänkin firmassa on siirrytty syväkeräykseen! Jätteenkuljetus sujuu niin paljon siistimmin ja jäteautonkuljettajallakin on paljon miellyttävämpää työskennellä. Eikä tarvitse haistella roskia, kun odottelee bussia!”

Lisää ideoita niin jätehuoltoon kuin kahvipöytäkeskusteluihinkin löydät alla olevasta oppaasta, josta saat lisävinkkejä jätehuollon suunnitteluun taloyhtiössä:

New Call-to-action

Sami Leppänen

Kirjoittaja Sami Leppänen

Sami on Molok Oy:n alue-edustaja (Kaakkois-Suomi, Lahden seutu, Etelä-Savo, Joensuun alue)

Ajankohtaista puhetta ja vinkkejä kiertotaloudesta ja jätealasta. Tilaa kirjoitukset sähköpostiisi!